VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v torek, 11. 12. 2018 ob 16. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, volilna komisija, overitelja)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev Zapisnika 12. seje Zbora zadružnikov z dne 9. 1. 2018
4. Obravnava Poročila predsednice Upravnega odbora za mandatno obdobje 2014 – 2018 in predsednika Nadzornega odbora zadruge za leto 2017 ter Finančnega poročila za leto 2017
5. Volitve organov zadruge:
– Vložitev in predstavitev kandidatur
– Izvedba volitev
– Razglasitev rezultatov, razrešitev dotedanjih članov organov in potrditev mandatov novoizvoljenim članom
6. Predstavitev programa dela zadruge za leto 2019
7. Razno

Gradivo za sejo bo dostopno sedem dni pred zborom na spletni strani www.panonica.si in na sedežu zadruge. Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o zadrugah Zbor zadružnikov ne glede na število navzočih in zastopanih članov veljavno sklepa eno uro po sklicu.

Lep pozdrav,

Upravni odbor
Joža Ravnikar, preds.

Gradivo:

Vabilo na občni zbor (11.12.2018)
Finančno poročilo za 2017
Poročilo UO za ZZ 2018

 

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o